VEDTÆGTER FOR HEDENSTED FOTOKLUB
§1 Klubbens navn er Hedensted Fotoklub og er hjemmehørende i Hedensted Kommune.

§2 Klubbens formål er at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk henseende, dels ved afholdelse af mødeaftener, eventuelt med undervisning og foredrag, ved udflugtsarrangementer, samlemapper, billedkonkurrencer, saglig kritik, indkøb af litteratur etc., og dels søge at skabe et godt venskabeligt samvær, således at medlemmerne også indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning.

§3 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv. Klubbens kasserer har tegningsretten. Endvidere skal 2 af klubbens medlemmer stå som bestyrelsessuppleanter og 1 fungere som revisor.

§4 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På lige år afgår 2 medlemmer og på ulige år 3 medlemmer. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske.

§5 Såfremt der ikke kan vælges en bestyrelse i henhold til §3 og §4, kan klubben tegnes af en kollektiv ledelse.

§6 Bestyrelsen/den kollektive ledelse lægger arbejdsplaner, fastsætter regler for konkurrencer, udvælger dommerkomiteer og fast sætter mødeaftener og udflugter m.v..

§7 Bestyrelsen/den kollektive ledelse kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne til løsning af bestemte opgaver.

§8 Ordinær generalforsamling holdes 1 gang om året inden udgangen af januar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen/den kollektive ledelse og i øvrigt når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen/den kollektive ledelse . Indkaldelse til en ordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel og med angivelse af en af bestyrelsen/den kollektive ledelse fastsat dagsorden.

§9 Lovændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er tilstede og afgøres med 2/3 majoritet. Andre spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflertal, jfr. dog de i § 13 nævnte særlige regler for klubbens opløsning.

§10 Nye medlemmer kan optages i klubben efter henvendelse til bestyrelsen/den kollektive ledelse . Udmeldelse skal finde sted inden 1 . januar. Man kan ikke være være medlem af en anden klub eller gruppe, der er optaget under SDF.

§11 Medlemmer der efter bestyrelsen/den kollektive ledelses skøn, skader klubbens omdømme eller på anden måde modarbejder klubbens formål, kan af bestyrelsen/den kollektive ledelse ekskluderes. Et ekskluderet medlem har ret til at få bestyrelsen/den kollektive ledelses afgørelse prøvet på den efterfølgende generalforsamling.

§12 Kontingentet fastsættes på hvert års generalforsamling. Kontingentet for det pågældende kalenderår betales inden den 10. januar. Regnskabsåret er kalenderåret. Skoleelever, lærlinge og dermed økonomisk ligestillede kan efter bestyrelsen/den kollektive ledelses skøn være medlem for halvt kontingent. Stemmeret har alle, der ikke er i restance med kontingentet.

§13 Beslutning om klubbens opløsning kan træffes på en ordinær generalforsamling, såfremt halvdelen af medlemmerne er tilstede, og 2/3 af medlemmerne stemmer for opløsningen. Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen/den kollektive ledelse senest 1 måned derefter – med spørgsmålet om klubbens opløsning på dagsordenen – indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens opløsning, uanset de mødtes antal, kan vedtages med 2/3 majoritet. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om, hvilket almennyttigt formål klubbens midler skal tilfalde.

Ændret på generalforsamlingen den 24. januar 1978
Ændret på generalforsamlingen den 15. januar 1980
Ændret på generalforsamlingen den 14. januar 1982
Ændret på generalforsamlingen den 29. januar 1985
Ændret på generalforsamlingen den 15. januar 2009